Learn to Lean : Songklanagarind Experience
วัน จันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2552
ณ ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด
โดย
รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
09.00 - 10.00 น. การบรรยาย เรื่อง "Learn to Lean : Songklanagarind Experience"
โดย
รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์

 
10.00 - 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.20 - 12.00 น. Lean project Demonstration (ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์)
- การลดขั้นตอนในการให้บริการของคลินิกตา botulinum
  โดยนพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี
- การลดระยะเวลาในการรอผ่าตัดของผู้ป่วยในห้องผ่าตัด
  โดย คุณโกสุมภ์ หมู่ขจรพันธ์
- ลดเวลาการรายงานผลการทดสอบ Chem profile
  โดย คุณปนัดดา มุสิกวัณณ์
- Lean of ward clerk delivery
  โดย คุณวัชรีย์ แสงมณี

 

 

 

 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. แบ่งกลุ่ม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ (M 103) ณ ห้องวิจารณ์ พาณิชย์ (M105)
ลดขั้นตอนผู้ป่วยที่ทำหัตถการคลินิกกระดูกและข้อ
โดย คุณกัญฑิมา บุญยังดำรง  
ลดเวลาการรอคอยของผู้ป่วย hand surgery
โดย ร.ต.ท.หญิงยุวดี นิมิตพันธ์พงศ์  
การลดเวลาการรอคอยการจำหน่ายผู้ป่วยคลินิกศัลยกรรม
โดย คุณเนาวนิตย์ เสียมไหม  
One stop service in venoplasty procedure
โดย คุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์  
Lean ตาเด็ก PED
โดย พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์  
ลดขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ป่วยนอกก่อนทำหัตถการแบบ OPD case ในเช้าวันนัด
โดย คุณขนิษฐา ศรีวรรณยศ  
การลดขั้นตอนสำหรับผู้ป่วยที่ต้องซื้อวัสดุการแพทย์คืนคลินิก
โดย คุณลออง ผดุ้งกูล   
ลดเวลาการรอคอยการ admit กรณีแพทย์นัดผู้ป่วยมา นอนโรงพยาบาลวันหยุด
โดย คุณสายพิน ปานบำรุง   
การลดเวลารอคอยการตรวจสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยคลินิก โรคปอด
โดย คุณอริสรา ชูชื่อ   
การลดขั้นตอนการ set case ผ่าตัดกรณีฉุกเฉินในเวลา ราชการ
โดย คุณยุพิณ อภิสิทธิ์วงศ์   
เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผล lab รายด่วน
โดย คุณบราลี ไชยหมาน   
One day pediatric surgery
โดย คุณมลิวัลย์ เอี้ยวสกุล   
ลดขั้นตอน ลดเวลาการบริหารยา stat
โดย คุณนพพร เกตุวิลัย   
Lean กระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยตา
โดย คุณน้อยหน่า กั่วพานิช   
การลดเวลาในการจำหน่ายผู้ป่วย สูติกรรม
โดย คุณจิราภรณ์ อักษรถึง   
เพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยและเตรียมห้องเพื่อรับผู้ป่วยรายใหม่ด้วยระบบ lean
โดย คุณยุพา แก้วมณี   
การลดขั้นตอนการขออนุมัติการทำหัตถการ/การใช้วัสดุทางการแพทย์
โดย คุณสิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์   
การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในกรดูแลผู้ป่วย Mild Head Injury ตั้งแต่แรกรับจนจำหน่ายของหอสังเกตอาการ
โดย คุณราศรี แก้วนพรัตน์   
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น
โดย คุณแสงเดือน คลายนา   
ลดขั้นตอนการเคลื่อนไหวในกระบวนการรับ-ส่งชุด เครื่องมือแพทย์
โดย คุณจรียา ภูมิเดช   
ลดรอบเวลาในการตรวจสอบ emergency cart
โดย คุณฉมาภรณ์ วรกุล   
ลดการสูญเปล่าในระบบจัดซื้อ-เบิกจ่ายน้ำเกลือและน้ำยา Hemodialysis
โดย ภญ.เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์   
   
15.00 - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.20 - 16.00 น. เสวนาและถามตอบ(ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์)  
15.45 - 16.00 น. สรุปและปิดงาน