คู่มือการใช้งานคู่มือการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย MED WiFi (802.1x)
Pongkan Kansong    2021-07-02 11:37:03   
คู่มือการติดตั้ง Antivirus ESET Endpoint Security Version 7
Pongkan Kansong    2020-10-02 14:52:09   
วิธีกำหนดค่า proxy setting สำหรับใช้งานผ่านระบบ Internet นอกคณะแพทยศาสตร์และนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับผู้ใช้ macOS
Pongkan Kansong    2016-12-27 11:00:17   
วิธีตั้งค่า Update Antivirus ESET Smart Security 4 สำหรับคณะแพทย์ศาสตร์ สำหรับผู้ใช้งานผ่านระบบ Internet นอกมหาวิทยาลัย
Pongkan Kansong    2016-07-21 13:17:13   
วิธีการติดตั้ง Antivirus ESET Smart Security 4 ฉบับลิขสิทธิ์ สำหรับคณะแพทยศาสตร์
Pongkan Kansong    2016-07-21 12:46:32   
วิธีกำหนดค่า proxy setting สำหรับใช้งานผ่านระบบ Internet นอกคณะแพทยศาสตร์และนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำหรับผู้ใช้ Google Chrome)
Pongkan Kansong    2016-07-21 11:45:01   
วิธีกำหนดค่า proxy setting สำหรับใช้งานผ่านระบบ Internet นอกคณะแพทยศาสตร์และนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำหรับผู้ใช้ Mozilla Firefox)
Pongkan Kansong    2016-07-21 11:02:16