คู่มือการใช้งานคู่มือขั้นตอนการติดตั้ง SSL VPN Client เพื่อใช้งานระบบ VPN ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Administrator    2023-04-28 14:48:53   
ข้อปฏิบัติการใช้ชุดเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์
Administrator    2021-09-22 12:15:06   
คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi สำหรับผู้ใช้บริการศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์
Administrator    2021-08-11 12:46:31   
คู่มือการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย MED WiFi (802.1x)
Administrator    2021-07-02 11:37:03   
คู่มือการติดตั้ง Antivirus ESET Endpoint Security
Administrator    2020-10-02 14:52:09   
วิธีกำหนดค่า proxy setting สำหรับใช้งานผ่านระบบ Internet นอกคณะแพทยศาสตร์และนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับผู้ใช้ macOS
Administrator    2016-12-27 11:00:17   
วิธีตั้งค่า Update Antivirus ESET Smart Security 4 สำหรับคณะแพทย์ศาสตร์ สำหรับผู้ใช้งานผ่านระบบ Internet นอกมหาวิทยาลัย
Administrator    2016-07-21 13:17:13   
วิธีการติดตั้ง Antivirus ESET Smart Security 4 ฉบับลิขสิทธิ์ สำหรับคณะแพทยศาสตร์
Administrator    2016-07-21 12:46:32   
วิธีกำหนดค่า proxy setting สำหรับใช้งานผ่านระบบ Internet นอกคณะแพทยศาสตร์และนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำหรับผู้ใช้ Google Chrome)
Administrator    2016-07-21 11:45:01   
วิธีกำหนดค่า proxy setting สำหรับใช้งานผ่านระบบ Internet นอกคณะแพทยศาสตร์และนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำหรับผู้ใช้ Mozilla Firefox)
Administrator    2016-07-21 11:02:16