ผลงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ            คณะแพทยศาสตร์ ได้เริ่มพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างจริงจังตั้งแต่กลางปี 2536 เป็นต้นมาโดยตระหนัก ถึงความสำคัญ ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีบทบาทสำคัญ ต่องานบริการผู้ป่วย งานบริการจัดการ ภายในแต่ละหน่วยงานและงานบริการวิชาการที่ควบคู่กับภารกิจ ทางด้านการศึกษาของคณะ ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะนั้นได้ใช้ ไมโครคอมพิวเตอร์จำนวนกว่า 90 เครื่องเชื่อมโยงกัน ในลักษณะเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Networks) ที่สามารถทำงานส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ถึงกันตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การดำเนินงานต่างๆ ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยบุคลากร ในคณะแแพทย์ทั้งหมด


ระบบโรงพยาบาล

 • ระบบคอมพิวเตอร์เวชระเบียน
 • ระบบคอมพิวเตอร์สั่งอาหารของงานโภชนาการ
 • ระบบคอมพิวเตอร์ทางห้องปฏิบัติการ
 • ระบบคอมพิวเตอร์คิดราคายาผู้ป่วยใน / นอก
 • ระบบโปรแกรมเก็บเงินผู้ป่วยใน
 • ระบบโปรแกรมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • ระบบโปรแกรมเวชภัณฑ์กลาง
 • ระบบโปรแกรมรายงานผลทางรังสีวิทยา
 • ระบบโปรแกรมการเบิก-จ่ายผ้า
 • ระบบโปรแกรมยืม-คืนแฟ้มผู้ป่วย
 • ระบบโปรแกรมยืม-คืนฟิลม์เอ๊กซเรย์
 • ระบบโปรแกรมขายวัสดุการแพทย์
 • ระบบคอมพิวเตอรห้องส่องกล้องศัลยศาสตร์


ระบบบริหารและบริการ

 • โปรแกรมค้นบัตรรายการหนังสือของห้องสมุด
 • โปรแกรมสาธารณูปโภค (Intranet)
 • กระดานข่าว / กิจกรรมวิชาการ
 • โปรแกรมระบบงานคลัง
 • โปรแกรมการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุดผ่านระบบ Internet
 • โปรแกรมทะเบียนพัสดุ
 • โปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นการซ่อมบำรุงห้องพัก
 • จัดทำ Homepage คณะแพทย์
 • โปรแกรมติดตามการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
 • โปรแกรมห้องพักเคหะบริการ
 • โปรแกรมบุคลากร
 • โปรแกรมสืบค้นและทะเบียนโครงการวิจัย
 • ระบบการสืบค้น CD-rom
 • โปรแกรมการลงทะเบียนนัดหมาย ผ่าน Internet