วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์

          เป็นศูนย์เวชสารสนเทศชั้นนำของประเทศที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


พันธกิจ

          พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเอง  เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะแพทย์

  • สร้างระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ
  • รายงานสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางการบริหาร
  • ให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ