ประวัติความเป็นมาของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ            คณะแพทยศาสตร์เห็นประโยชน์จากการนำ Computer มาใช้งานต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม ปริมาณและคุณภาพของงาน เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย สำหรับงานด้านบริการ งานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย งานด้านบริหาร ดังนั้น เพื่อให้การนำ Computer มาใช้งานเหล่านี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะแพทยศาสตร์ มีความจำเป็นต้องมีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้  โดยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตั้งระบบ Computer ใหญ่ๆ ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคสูงและจะทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ระบบ Computer เหล่านั้นใช้การได้อยู่เสมอ ทำการอบรม บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้พอที่จะใช้ Computer ได้ดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้น คือ "หน่วยคอมพิวเตอร์"


          หน่วยคอมพิวเตอร์ได้ถูกจัดตั้งเมื่อ ปี 2533 และมีรองคณบดีฝ่ายวางแผนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและเป็นผู้บังคับบัญชาในขณะนั้นคือ นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร ปัจจุบันหน่วยคอมพิวเตอร์มีรองคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นต้นมา