คู่มือการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย MED WiFi (802.1x)
คู่มือการติดตั้ง Antivirus ESET Endpoint Security Version 7
วิธีกำหนดค่า proxy setting สำหรับใช้งานผ่านระบบ Internet นอกคณะแพทยศาสตร์และนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับผู้ใช้ macOS