คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง SSL VPN Client เพื่อใช้งานระบบ VPN ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้อปฏิบัติการใช้ชุดเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์
คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi สำหรับผู้ใช้บริการศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์