บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจรูญ แก้วมี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : kjaroon@medicine.psu.ac.th


หัวหน้างานบริหารระบบเครือข่ายฐานข้อมูลและซ่อมบํารุง
นายโกเมน เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : garnet@medicine.psu.ac.th


ทีมบริหารระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล


นายพงศ์กานต์ กาลสงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : kpongkan@medicine.psu.ac.th


นายสานุนัย เทียนแพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : sanunai.t@psu.ac.th


นายอนุกูล ชูติการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : canugoon@medicine.psu.ac.th


นายอัสมีน บาเหะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : basmeen@medicine.psu.ac.th


นายนิติ โชติธรรมโม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : sniti@medicine.psu.ac.th


ทีมซ่อมบำรุง


นางสาววันวิสาข์ เจริญบูรณวาณิช
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : lwanwisa@medicine.psu.ac.th


นายวรรณะ คงช่วย
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : kwanna@medicine.psu.ac.th


นายดำรงศักดิ์ แขกรัมย์
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : kdamrong@medicine.psu.ac.th


นายสุรินทร์ สุกิจธรรมรัตน์
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : ssurin@medicine.psu.ac.thงานพัฒนาระบบสารสนเทศหัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร
นางสาวนันท์นภัส โดยประกอบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : patcharee.d@psu.ac.thนายไชยยันต์ ปาละมาณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pchaiyan@medicine.psu.ac.th


นายฉัตรชัย ปิ่นหนู
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pichatch@medicine.psu.ac.th


นายปฐมฤกษ์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bpratomr@medicine.psu.ac.th


นายธวัชชัย จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jthawatc@medicine.psu.ac.th


นายสุรเชษฐ์ หนูแท้
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nsuracha@medicine.psu.ac.th


นายเจ๊ะอานัส ม่องพร้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : mjeharnu@medicine.psu.ac.th


นายสุวนนท์ ชูจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : csuwanon@medicine.psu.ac.th


นายจักรกฤษ บุญกาญจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bjakkrit@medicine.psu.ac.thหัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลด้านบริการและบริหาร
นางสาวอรอนงค์ จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jonanong@medicine.psu.ac.thนายเฉลิมพงษ์ เรืองเกียรติกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : rchaleam@medicine.psu.ac.th


นายจรินทร์ สุทธิชล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jarin@medicine.psu.ac.th


นายณัฏฐพล นุ้ยแนบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nnattapo@medicine.psu.ac.th


นายจิตรกร พิมลพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pjittako@medicine.psu.ac.th


นางสาวโซเฟีย สันนะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : ssofia@medicine.psu.ac.th


นายกรกฤต สวัสดิลานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : skorrakr@medicine.psu.ac.th


นางสาวเบญจพร จุลพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jbenjapo@medicine.psu.ac.thหัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลด้านรักษาพยาบาล
นายอภิชาติ แซ่เอ้ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : sapichat@medicine.psu.ac.thนางสาวมณทิกา ผอมแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pmonthik@medicine.psu.ac.th


นายศักรินทร์ บุญกาญจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bsakkari@medicine.psu.ac.th


นางสาวณัติณชา หลีสกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : lnatnach@medicine.psu.ac.th


นายอธิภู สงนวล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : satiphu@medicine.psu.ac.th


นายปิโย รองสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : rpiyo@medicine.psu.ac.th


นายปภพ โพธิกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : ppapop@medicine.psu.ac.th


นายวีรภัทร ทองคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : twerapat@medicine.psu.ac.thหัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลด้านวินิจฉัย
นายณรงค์วิทย์ บุญยังดำรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bnarongw@medicine.psu.ac.thนางบุษบา เจริญสิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pabootsa@medicine.psu.ac.th


นายอำนาจ บัวผุด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bamnat@medicine.psu.ac.th


นางอินทิรา บัวผุด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : inthira@medicine.psu.ac.th


นายอนุกูล ลิมปนศิลป์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : lanukul@medicine.psu.ac.th


นายศีลศร ศรีรุจี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : ssinsorn@medicine.psu.ac.th


นางสาวปริฉัตร แก้วชลคราม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : keawpari@medicine.psu.ac.thหน่วยธุรการและบริการข้อมูล


หัวหน้าหน่วยธุรการและบริการข้อมูล
นางโรจนาพร พงศาธิรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : srodjana@medicine.psu.ac.thทีมธุรการ


นางเรศกาณฎาว์ เต็มรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : tchanida@medicine.psu.ac.th


นางสาวทิพาวรรณ รัตนอรุณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : rtipawan@medicine.psu.ac.th


ทีมบริการข้อมูล


นางสาวนวรัตน์ จินดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
E-mail : cnaowara@medicine.psu.ac.th


เจ้าหน้าที่เกษียณ


อดีตหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบุญสม ธีระวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เกษียณปี 2561

อดีตหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพิณทิพย์ วัฒนสุขชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เกษียณปี 2563

นายกิตติภูมิ วรฉัตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เกษียณปี 2563