บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายจรูญ แก้วมี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : kjaroon@medicine.psu.ac.th


หัวหน้างานบริหารระบบเครือข่ายฐานข้อมูลและซ่อมบํารุง
นายโกเมน เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : garnet@medicine.psu.ac.th


ทีมบริหารระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล


นายพงศ์กานต์ กาลสงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : kpongkan@medicine.psu.ac.th


นายสานุนัย เทียนแพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : sanunai.t@psu.ac.th


ทีมซ่อมบำรุง


น.ส.วันวิสาข์ เจริญบูรณวาณิช
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : lwanwisa@medicine.psu.ac.th


นายวรรณะ คงช่วย
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : kwanna@medicine.psu.ac.th


นายดำรงศักดิ์ แขกรัมย์
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : kdamrong@medicine.psu.ac.th


นายสุรินทร์ สุกิจธรรมรัตน์
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : ssurin@medicine.psu.ac.thงานพัฒนาระบบสารสนเทศหัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร
น.ส.นันท์นภัส โดยประกอบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : patcharee.d@psu.ac.thนายฉัตรชัย ปิ่นหนู
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pichatch@medicine.psu.ac.th


นายปฐมฤกษ์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bpratomr@medicine.psu.ac.th


นายไชยยันต์ ปาละมาณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pchaiyan@medicine.psu.ac.th


นายธวัชชัย จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jthawatc@medicine.psu.ac.th


นายสุรเชษฐ์ หนูแท้
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nsuracha@medicine.psu.ac.thหัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (ทีม1)
น.ส.อรอนงค์ จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jonanong@medicine.psu.ac.thนายเฉลิมพงษ์ เรืองเกียรติกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : rchaleam@medicine.psu.ac.th


นายจรินทร์ สุทธิชล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jarin@medicine.psu.ac.th


นายณัฏฐพล นุ้ยแนบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nnattapo@medicine.psu.ac.th


นายจิตรกร พิมลพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pjittako@medicine.psu.ac.thหัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (ทีม2)
นายอภิชาติ แซ่เอ้ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : sapichat@medicine.psu.ac.thน.ส.มณทิกา ผอมแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pmonthik@medicine.psu.ac.th


นายศักรินทร์ บุญกาญจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bsakkari@medicine.psu.ac.th


นายอธิภู สงนวล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : satiphu@medicine.psu.ac.th


น.ส.ณัติณชา หลีสกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : lnatnach@medicine.psu.ac.thหัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (ทีม3)
นายณรงค์วิทย์ บุญยังดำรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bnarongw@medicine.psu.ac.thนางบุษบา เจริญสิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pabootsa@medicine.psu.ac.th


นายอำนาจ บัวผุด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bamnat@medicine.psu.ac.th


นางอินทิรา บัวผุด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : inthira@medicine.psu.ac.th


นายอนุกูล ลิมปนศิลป์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : anukul@medicine.psu.ac.thหัวหน้าหน่วยธุรการ
นางโรจนาพร พงศาธิรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : srodjana@medicine.psu.ac.thนางเรศกาณฎาว์ เต็มรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : tchanida@medicine.psu.ac.th


บริการข้อมูล


น.ส.นวรัตน์ จินดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
E-mail : cnaowara@medicine.psu.ac.th


เจ้าหน้าที่เกษียณ


อดีตหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบุญสม ธีระวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เกษียณปี 2561

อดีตหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส.พิณทิพย์ วัฒนสุขชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เกษียณปี 2563

นายกิตติภูมิ วรฉัตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เกษียณปี 2563