ข้อปฏิบัติการใช้ชุดเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์  


By Administrator    2021-09-22 12:15:06      

 1. ห้ามนำอุปกรณ์ต่อพ่วง คีย์บอร์ด , เมาส์ , เครื่องสำรองไฟ ไปใช้กับชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดอื่น (เมื่อหมดสัญญาเช่าฝ่าย IT ต้องส่งคืนชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้น คืนให้บริษัทผู้ให้เช่า)
 2. ห้ามติดตั้งโปรแกรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดลิขสิทธิ์ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (กรณีมีความเสียหายของอุปกรณ์ หรือโปรแกรม หรือข้อมูล ทางฝ่าย IT จะทำการ Format และติดตั้งชุดโปรแกรมมาตรฐานใหม่เท่านั้น)
 3. ให้สำรองข้อมูลของผู้ใช้งานไว้เสมอ อย่างน้อย 3 สำเนา เก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ต่างกัน เช่น
  1. สำเนาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ต่าง Drive กัน
  2. สำเนาไว้บนพื้นทีจัดเก็บแบบคลาวด์ เช่น google drive , dropbox
  3. สำเนาไว้บนพื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่น thumb drive , external harddisk
 4. เมื่อครบสัญญาเช่า ฝ่าย IT จะส่งคืนชุดเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้บริษัท ผู้ใช้งานต้องถ่ายโอนข้อมูลออกด้วยตนเองทั้งหมด ก่อนส่งเครื่องคืนฝ่าย IT เพื่อส่งคืนบริษัท ฝ่าย IT ไม่รับบริการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างชุดเครื่องเช่าเก่ากับชุดเครื่องเช่าใหม่ รวมถึงกรณีชุดเครื่องเช่ามีปัญหาเสียหาย ซึ่งฝ่าย IT ต้องติดตั้งชุดโปรแกรมมาตรฐานใหม่
 5. หากเกิดความเสียหายกับชุดเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ไม่ได้มาจากการใช้งานปกติ และเกินจากความรับผิดชอบของบริษัทผู้ให้เช่า ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่บริษัทผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าเสียหาย
 6. ห้ามเคลื่อนย้ายชุดเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จากหน่วยงานหรือตำแหน่งที่แจ้งไว้กับฝ่าย IT กรณีมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องแจ้งฝ่าย IT ทราบก่อน