เรื่อง สุขใจในงาน (Happiness in Workplace)
วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2552
ณ ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.45 น. พิธีเปิด และ บรรยายพิเศษ
เรื่อง นโยบายและแนวคิดในการทำให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข
โดย
รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
09.45 - 10.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เรื่องเล่าจากประสบการณ์การบริหารให้ลูกน้องมีความสุข
โดย
หัวหน้างาน
 • หน่วยเคหะบริการ
 • งานแพทยศาสตร์ศึกษา
 • หอผู้ป่วยเฉลิมพระบารมี 12
 • หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก
 •  
   
   
   
   
  10.30 - 12.00 น. Workshop ปัจจัยสำคัญในการสร้างความสุขในที่ทำงาน (แบ่งกลุ่มย้อย)
  1 ความสุขในที่ทำงานที่บุคลากรต้องการ
  2 บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
  3 บทบาทและหน้าที่ของบุคคลากร
  4 องค์กร/สถานที่ทำงาน/บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์
   
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 14.30 น นำเสนอแนวปฏิบัติการสร้างความสุขให้บุคลากรในหน่วยงาน (กลุ่มละ 20 นาที)
  1 ความสุขในที่ทำงานที่บุคลากรต้องการ
  2 บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
  3 บทบาทและหน้าที่ของบุคคลากร
  4 องค์กร/สถานที่ทำงาน/บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์
   
   
   
   
   
  14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  14.45 - 16.15 น. Happy Workplace โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
  16.15 - 16.30 น. สรุปและปิดงาน