ติดต่อสอบถาม :

ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-74451661-5 E-mail: @medicine.psu.ac.th

ผู้พัฒนาเว็บไซต์:

นางสาวธิดารัตน์ ผอมแก้ว
นางสาวฉัตรมณี พิเชียรภักดี