สายตรงหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล

นางสาววิลาวัณย์ จอมทอง

หัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล

E-mail : jwilawan@medicine.psu.ac.th

โทร 074- 451660, 074 - 451661-5

ติดต่อสอบถาม :

ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-74451661-5 E-mail: @medicine.psu.ac.th

ผู้พัฒนาเว็บไซต์:

นางสาวธิดารัตน์ ผอมแก้ว
นางสาวฉัตรมณี พิเชียรภักดี