หอผู้ป่วย หน่วยงาน ในฝ่ายบริการพยาบาล
นางดวงรัตน์ หมายดี
รักษาการผู้ตรวจการพยาบาล
โทร.1642 , 166923
หอผู้ป่วยผ่าตัด 1
นางดวงรัตน์ หมายดี
โทร. 1642, 166923


หอผู้ป่วยผ่าตัด 2
นางศิริรัตน์ สอนทวี
โทร. 164155


หอผู้ป่วยผ่าตัด 3
นางมญชรี เบ็ญจพรกุลพงศ์
โทร. 1649, 164159


หอผู้ป่วยผ่าตัด 4
นางจิฬารัตน์ ปาณียะ
โทร. 1706


นางสาวศรัญญา ตุกชูแสง
ผู้ตรวจการพยาบาล
โทร.166922
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรม
ทางเดินหายใจ (SRCU)

นางพรทิพย์ ลิ่มภราดรกุล
โทร. 1435-6


หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วย
ศัลยกรรม (SICU)

นางสาวศิรินภา คงศักดิ์
โทร. 1430-1


หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วย
อายุรกรรม (MICU)

นางอุไรวรรณ สำราญรัตน์
โทร. 1375
ผู้ตรวจการพยาบาล
นางสาวมาณี ชัยวีระเดช
โทร. 166924
หัวหน้าหอผู้ป่วยหลังทำหัตถการ
สวนหัวใจ (Post Cath)

นางสาวใหมมูน๊ะ สังขาว
โทร. 1974


หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจ (CCU)

นางสาวสุนันทา สกูลดี
โทร. 1370


หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
และอุบัติเหตุ (Neuro-Trauma ICU)

นางสุธิดา พรหมช้าง
โทร. 1372, 137955


หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
หัวใจและทรวงอก (CVT)

นางสาววิชุตา จ่าวิสูตร
โทร. 1679


ผู้ตรวจการพยาบาล
นางพรทิวา มีสุวรรณ
โทร.166928
หัวหน้าหอผู้ป่วย
นอก 1

นางสุชานาฎ มูสิการัตน์
โทร. 1750


หัวหน้าหอผู้ป่วย
นอก 2

นางลออง ผดุ้งกูล
โทร. 1797


หัวหน้าหอผู้ป่วย
นอก 3

นางศรีวภา ธรณสุนทร
โทร. 1796


หัวหน้าศูนย์บริการผู้ป่วยก่อน
และหลังทำหัตถการ (DSC)

นางมีนา ทองวงศ์
โทร. 1769
หัวหน้าคลินิก
เวชปฏิบัติทั่วไป

นางนภาพร ศรีวิภากุล
โทร.1765


หัวหน้าคลินิกฝากครรภ์
นางดารุณี บุญเกื้อ
โทร.1763


หัวหน้าคลินิกอายุรกรรม
นางมาลี เอกสะพัง
โทร.1754, 1757


ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
หัวหน้าคลินิก หู คอ จมูก
นางพรทิพย์ เสาวภาคย์
โทร.1775


หัวหน้าคลินิกศัลยกรรม
นางจริยา เส้งสุย
โทร. 1760, 1761


หัวหน้าคลินิกเด็ก
นางวิภาวี มีชูภัณฑ์
โทร.1751, 1758


ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
หัวหน้าคลินิกจิตเวช
นางชลดา ยอดเสถียร
โทร.1766


หัวหน้าคลินิกกระดูกและข้อ
นางกัญฑิมา บุญยังดำรง
โทร.1752, 1759


หัวหน้าคลินิกผิวหนัง
นางประภัสสร จันทร์แก้ว
โทร.1755


ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
หัวหน้าคลินิกตา
นางคันธรัตน์ ศรทอง
โทร.1770


หัวหน้าคลินิกเฝือก
นางวิชชุดา หรดี
โทร.1707


ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
หัวหน้าศูนย์จอตาและเลเซอร์
นางจงจิตร์ ทองสมบูรณ์
โทร.1787


หัวหน้าคลินิกนรีเวช
นางผ่องฉวี หิรัญขจรพันธ์
โทร. 1762


ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ


ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ


หัวหน้าคลินิกทำแผลฉีดยา
นางนภาศิริ โชติแก้ว
โทร.1753


ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ


ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ


ผู้ตรวจการพยาบาล
นางภินวนันทน์ นิมิตรพันธ์
โทร.166930
หัวหน้าหอผู้ป่วยฉุกเฉิน

นางวรรณิภา เสนุภัย
โทร. 1700


หัวหน้าหอผู้ป่วยสังเกตอาการ

นางสาวขัตยาศิริ กัญจนโรจน์
โทร. 1773


หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท

นางสาวณัฐธนีย์ พิสิษฐวรกุล
โทร. 1720


หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ
และไฟไหม้น้ำร้อนลวก

นายสหัส บิลอะหลี
โทร. 1710


หัวหน้าศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย

นางสาวสิริพร ดำน้อย
โทร. 1033


ผู้ตรวจการพยาบาล
นางนงลักษณ์ ว่องวิษณุพงศ์
โทร.166933
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1
นางสาวอรพรรณ ไชยเพชร
โทร. 1410-1


หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2
นางรัตนาภรณ์ ประยูรเต็ม
โทร. 1420-1


หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
นางสาวสายพิน ปานบำรุง
โทร. 1415-6


หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก
นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี
โทร. 1960-1


ผู้ตรวจการพยาบาล
นางสาวสุนิสา เพ็งสุข
โทร. 166925
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1
นางไพเราะ พ่อนุ้ย
โทร. 1465-6


หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
นางมณี สังข์น้อย
โทร. 1475-6


หอผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป
นางอุมา จันทวิเศษ
โทร. 1460-1


หอผู้ป่วยอายุรกรรมทางเดินหายใจ
นางสาวบุญมาศ จันศิริมงคล
โทร. 1490


หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
นางปรีดา คงภักดี
โทร. 1739, 143741


ผู้ตรวจการพยาบาล
นางณัฐรุจาฑ์ สุกแดง
โทร.166927
หอผู้ป่วยคลอด
นางสลิตตา อินทร์แก้ว
โทร. 1210


หอผู้ป่วยพิเศษสูติและนรีเวช
นางสาวมัณฑนา คงวิจิตร
โทร. 1230


หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม
นางปิยมาศ สุวรรณลัดดา
โทร. 1225-6


หอผู้ป่วยสูติกรรม
นางเยาวรัตน์ ทวีวงศ์
โทร. 1220-1


หอผู้ป่วยนรีเวช
นางสาวมัลลิกา สุนทรวิภาต
โทร. 1235-6


ผู้ตรวจการพยาบาล
นางนันทา เกลี้ยงเกิด
โทร. 166921
หอผู้ป่วยเด็ก 1
นางสาวรัชนี แสงสว่าง
โทร. 1280-1


หอผู้ป่วยเด็ก 2
นางชวนพิศ วิริยะสุข
โทร. 1285-6


หอผู้ป่วยพิเศษเด็ก
นางศิรินาถ เพ็ชรมี
โทร. 1290-1


หอผู้ป่วยจิตเวช
นางสาวเนตรชนก ชูช่วย
โทร. 1360-1


หอผู้ป่วยเด็กกึ่งวิกฤต
นางจริยา สายวารี
โทร. 1281


ผู้ตรวจการพยาบาล
นางนารี ปานทอง
โทร. 166929


หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย
นางนงเยาว์ ภูริวัฒนกุล
โทร. 1620-1


หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิง
นางอินทิรา ไพนุพงศ์
โทร. 1630-1


หอผู้ป่วยหู คอ จมูก
นางศิริวรรณ ศรีอินทร์
โทร. 1395-6


หอผู้ป่วยตา
นางสุวภัทร แสงแก้ว
โทร. 1385-1


ผู้ตรวจการพยาบาล
นางอุไรวรรณ พลจร
โทร.166923


หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 8
นางอาภรณ์ พงษหา
โทร. 1865-6


หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 9
นางสาวทัศนา หิรัญสาย
โทร. 1871


หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10
นางศรีบังอร อรัญเวทย์
โทร. 1875


ศูนย์บริการจองห้องพิเศษ
นางสาวสุนิสสา สุขบุญพันธ์
โทร. 1034


ผู้ตรวจการพยาบาล
นางโสมนัส นาคนวล
โทร. 166934

กลุ่มงานการพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษ 2

หอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป 1
นางยวงพร ป้อมสกุล
โทร. 1215-6


หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 7
นางสุมลทิพย์ พูลนิ่ม
โทร. 1860


หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 11
นางสาวกมลรัตน์ ดินกามิน
โทร. 1880


หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 12
นางสาวชลาลัย แก้วลายทอง
โทร. 1885


ผู้ตรวจการพยาบาล
นางสาวคนึงนิตย์ วงศ์พจน์
โทร.166935
หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก
นางกัลยาณี ท่าจีน
โทร. 1925-6


หออภิบาลทารกแรกเกิด
นางสาววาสนา เพ็ชรแขก
โทร. 1260


หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด
นางสาววราภรณ์ หนูทวี
โทร. 1261


ผู้ตรวจการพยาบาล
นางสาวสุมาลี วังธนากร
โทร. 166932
ศูนย์สุขภาพปฐมภูมิ
นางยุพา หนูฟอง
โทร. 1767 , 1717


ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด
นางชลธิชา ทองพร้อม
โทร. 1785


หอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป 2
นางจุไรรัตน์ ไชยชนะ
โทร. 1425


หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2
นางสาวดรุณี บุญหนู
โทร. 1470-1


ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
นางพวงผกา บวรลักษณ์
โทร. 1374


ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ
นางนงคราญ ศิริพันธุ์
โทร. 1774

ติดต่อสอบถาม :

ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74451661-5

ผู้พัฒนาเว็บไซต์:

นางสาวธิดารัตน์ ผอมแก้ว
นางสาวฉัตรมณี พิเชียรภักดี