ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายบริการพยาบาล

นางสาววิลาวัณย์ จอมทอง
หัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล

ด้านบริหารทรัพยากร

นางสาวสุมาลี วังธนากร
รองหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล ด้านบริหารทรัพยากร

นางนารี ปานทอง

นางณัฐรุจาฑ์ สุกแดง

นางสาวศรัญญา ตุกชูแสง


นางวรรณิภา เสนุภัย


นางสาวสุนันทา สกูลดี


นางจุไรรัตน์ ไชยชนะ


นางศิริวรรณ ศรีอินทร์

ด้านบริหารคุณภาพบริการ

นางสาวคนึงนิตย์ วงศ์พจน์
รองหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล ด้านบริหารคุณภาพบริการ

นางนงลักษณ์ ว่องวิษณุพงศ์

นางพรทิวา มีสุวรรณ

นางอุไรวรรณ พลจร

นางนันทา เกลี้ยงเกิด

นางสาวมาณี ชัยวีระเดช

นางสาวอรพรรณ ไชยเพชร

นางสาวสายพิน ปานบำรุง

นางไพเราะ พ่อนุ้ย

นางสุชานาฏ มูสิการัตน์

นางศรีบังอร อรัญเวทย์

นางสาววราภรณ์ หนูทวี

ด้านวิจัย นวัตกรรม และการจัดการสารสนเทศ

นางโสมนัส นาคนวล
รองหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล ด้านวิจัย นวัตกรรม และการจัดการสารสนเทศ

นางสาวสุนิสา เพ็งสุข

นางภินวนันทน์ นิมิตรพันธ์

นางดวงรัตน์ หมายดี

นางสาวพรทิพย์ ลิ่มภราดรกุล

นางสาวบุญมาศ จันศิริมงคล