|  หน้าแรก   |  สายตรงคณบดี   |  ภาควิชา/หน่วยงาน   |  ห้องสมุด   |  โรงพยาบาล   |  กระดานอภิปราย   |  WorkLoad   |  Link   |          Eng
 
 
  แบบฟอร์มรับรองบุคลากรและขอขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (30/11/58) 
 
       
  แบบฟอร์มร้องเรียน - ผู้พักอาศัยไม่ปฏิบัติตามมาตรการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในคณะแพทยศาสตร์  (26/07/55) 
 
       
  แบบฟอร์มประวัติการซ่อมครุภัณฑ์  (09/10/52) 
 
       
  แบบฟอร์มใบเบิกหรือส่งคืน  (24/09/52) 
 
       
  ใบแจ้งกำหนดรหัสวัสดุ  (31/05/56) 
 
       
  แบบฟอร์มส่งคืนพัสดุ  (21/04/60)  
 
       
  จัดซื้อ-ซ่อมพัสดุเร่งด่วน  (10/06/52) 
 
       
  เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา  (31/07/62) 
 
   
 
  แบบเสนอให้จัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ที่ไม่ใช่ยา)  (10/06/52) 
 
  แบบฟอร์มขออนุมัติรับบริจาคพัสดุพร้อมออกรหัสครุภัณฑ์  (01/06/61)
 
  ตัวอย่างฟอร์มหนังสือรับรองการโอนย้าย  (11/06/51)
 
       
       
  แบบฟอร์ม ก.ม. 03  (19/10/50) 
 
  แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03  (18/10/50) 
 
       
  แบบฟอร์มสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ 2559  (11/10/59) 
 
  แบบรายงานประจำปี-ประเมินอาจารย์ 2559  (11/10/59) 
 
       
  แบบเสนอยาเพื่อบรรจุในบัญชียา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Update 15/12/65)  
  แบบเสนอขอใช้ยากับผู้ป่วยเฉพาะราย แทนที่ แบบเสนอขอใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาล ( แก้ไขครั้งที่ 4)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Update 18/05/66)
 
  แบบเสนอเพิ่มและปรับปรุงข้อบ่งชี้ในการสั่งใช้ยาในบัญชียา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Update 15/12/65) 
 
  แบบเสนออาหารทางการแพทย์เพื่อบรรจุในบัญชี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(20/10/59) 
 
  แบบฟอร์มเสนอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณายาเสนอผลิตใช้ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(15/10/64)
 
  แบบเสนอยาแบ่งบรรจุขนาดน้อยเข้าไว้ในบัญชียาโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(20/10/59)
 
  แบบเสนอยาเพื่อบรรจุในบัญชียา ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (24/06/62)  
 
  แบบฟอร์มแผนติดตามเฝ้าระวังยาความเสี่ยงสูงโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (03/09/62)  
 
       
  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2554 (24/01/55)   
       
  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น  (11/06/51)   
  แบบชี้แจงเพื่อปรับระดับตำแหน่งสูงขึ้น  (11/06/51)   
  แบบชี้แจงเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จาก C5 เป็น C6  (11/06/51)   
       
  แบบฟอร์ม - ขอหนังสือรับรอง (28/06/55)   
       
  แบบฟอร์ม - บัญชีลงเวลาราชการ  (23/01/51)   
  แบบฟอร์ม - ลาพักผ่อน  (02/11/48)   
  แบบฟอร์ม - ขอลาออกจากราชการ  (10/03/54)   
    ข้อบังคับว่าด้วยการขอลาออกจากราชการ  (10/03/54)   
  แบบฟอร์ม - ขอยกเลิกวันลา (02/11/48)   
       
  แบบฟอร์ม - สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (01/04/57)  
  แบบการเปลี่ยนสถานภาพ ชื่อตัว ชื่อสกุล  (09/09/58)   
       
  บันทึก ขออนุญาตไปต่างประเทศ  (19/04/54)   
  บันทึก ขออนุมัติลา ใบแจ้งแหล่งทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม  (19/04/54)   
       
  บันทึก รายงานการเดินทางไปต่างประเทศ  (27/04/54)   
  บันทึก รายงานตัวกลับ ในประเทศ  (27/04/54)   
  บันทึก รายงานตัวเข้าทำงาน กรณีในประเทศ  (27/04/54)   
       webmaster@medicine.psu.ac.th -->

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7428-1103

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-hdy-med@psu.ac.th