วิสัญญีวิทยา(Anesthesiology)  
 
ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences)  
 
เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)
     - เวชศาสตร์ครอบครัว(Family Medicine)
 
 
อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)  
 
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
(Obstetrics and Gynecology)
 
 
จักษุวิทยา (Ophthalmology)  
 
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
(Orthopaedic Surgery and Physical Medicine)
 
 
โสต ศอ นาสิกวิทยา
(Otolaryngology Head and Neck Surgery)
 
 
พยาธิวิทยา (Pathology)  
 
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)  
 
จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)  
 
รังสีวิทยา (Radiology)
     - หน่วยรังสีรักษา
     - หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์
     - หน่วยรังสีวินิจฉัย
 
 
ศัลยศาสตร์ (Surgery)
     - กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery)
     - ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Center)
     - ศูนย์โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Songkla Esophageal Cancer Center )

 
       
 
 
ชมรมต่างๆ
 
 
ชมรมทัศนศึกษา (Trip Club)
 
 
ชมรมพุทธศาสน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
 
 
ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
 
       
       
     
 
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
 
ฝ่ายบริการพยาบาล  
 
งานเวชระเบียน  
 
ฝ่ายทันตกรรม  
 
ฝ่ายเภสัชกรรม  
 
หน่วยควบคุมการติดเชื้อ  
 
มูลนิธิ ร.พ. สงขลานครินทร์
     - ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่
 
 
 
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Division of Information Technology)
 
 
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 
Routine to Research to Routine  
 
งานการเจ้าหน้าที่  
 
หน่วยกิจการนักศึกษา  
 
งานสงเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย  
 
งานโสตทัศนศึกษา  
 
งานพัสดุ  
 
หน่วยประกันคุณภาพงาน  
 
หน่วยการศึกษาหลังปริญญา  
 
หน่วยอาชีวอนามัย  
 
หน่วยชีวันตาภิบาล (Palliative CareUnit)  
 
ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
 
ศูนย์มะเร็ง  
 
ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง  
 
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้  
 
ศูนย์จัดการประชุม  
 
งานวิเทศสัมพันธ์ (International Affairs)  
 
งานนโยบายและแผน  
 
องค์กรแพทย์  
 
แพทยศาสตรศึกษา  
 
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  
 
หน่วยระบาดวิทยา  
 
สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์  
 
สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์  
 
สวรส ภาคใต้  
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)  
       
 


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900