แนวทางและทิศทางของการจัดการความรู้ ของคณะแพทยศาสตร์
วัน ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2553
ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุด (M 103)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
08.45 - 09.00 น. กล่าวนำโดย รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
09.00 - 09.10 น. ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน  
09.15 - 12.00 น. กลุ่มระดมสมอง เรื่อง
1.เราควรจะทำ KM ในคณะอย่างไร
2.หัวข้ออะไรที่จะทำ KM ในระยะ 1-2 ปีนั้น
   2.1 หัวข้อรวมสำหรับบุคลากรทั้งคณะ
   2.2 หัวข้อเฉพาะกลุ่มของกลุ่มที่นำเสนอ
 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.50 น. กลุ่มระดมสมอง เรื่อง
3.KPI ของ KM
4.การนำ KM ไปผูกกับ incentive (รางวัลค่าตอนแทน)
5. ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยส่งเสริมในการทำกิจกรรม KM
 
15.00 - 16.10 น. กลุ่มนำเสนอผลการสัมนา ณ ห้อง เกษฒ ลิ่มวงศ์ (M 103)
- กลุ่มเลขานุการภาควิชา
- กลุ่มสำนักงานคณบดี
- กลุ่มการศึกษา
- ฝ่ายบริการพยาบาล (Surgical base)
- ฝ่ายบริการพยาบาล (Medical base)
- ฝ่ายอำนวยการโรงพยาบาล
- กลุ่มรังสีวิทยา พยาธิวิทยา ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายทันตกรรม16.10 - 16.30 น. สรุปการสัมนาโดย คณบดี