ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2021-07-22 09:59:13


แผนการจัดซื้อ

ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ประกาศและเอกสารเชิญชวนเสนอราคา

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

แบบฟอร์มเสนอยาเข้าใหม่

สรุปการจัดซื้อ (ตามแบบ สขร.1)

ฐานข้อมูลเภสัชภัณฑ์ (cPICS) / DrugBASE
 
Public : 2021-07-22 09:59:13
Update : 2021-07-22 10:11:07
View : 4682