แบบฟอร์มเสนอยาเข้าใหม่ ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Title  StartDate   EndDate  File
แบบเสนอขอใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาล 21 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2575 File
แบบเสนอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณายาเสนอผลิตใช้ในโรงพยาบาล 01 เม.ย. 2564 31 ธ.ค. 2575 File
แบบเสนอยา แบ่งบรรจุขนาดน้อย เข้าไว้ในบัญชียาโรงพยาบาล 01 เม.ย. 2564 31 ธ.ค. 2575 File
ขั้นตอนการเสนออาหารทางการแพทย์เพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 12 ม.ค. 2564 31 ธ.ค. 2575 File
แบบเสนอเพิ่มและปรับปรุงข้อบ่งชี้ในการสั่งใช้ยาในบัญชียาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 12 ม.ค. 2564 31 ธ.ค. 2575 File
แบบเสนอยาเพื่อบรรจุในบัญชียาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 12 ม.ค. 2564 31 ธ.ค. 2575 File
ขั้นตอนการเสนอยาเพื่อบรรจุหรือเสนอเพิ่มและปรับปรุงข้อบ่งชี้ในการสั่งใช้ยาในบัญชียาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 12 ม.ค. 2564 31 ธ.ค. 2575 File
หนังสือแสดงเจตนายินยอม ด้วยความสมัครใจในการใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาล 17 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2575 File
แบบฟอร์มรายงานผลการรักษาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 17 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2575 File
ขั้นตอนการเสนอยาเพื่อบรรจุในบัญชีศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน (Premium Center) 01 มี.ค. 2562 31 ธ.ค. 2575 File
แบบเสนอยาเพื่อบรรจุในบัญชียา ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Premium Center) 01 มี.ค. 2562 31 ธ.ค. 2575 File
แบบเสนออาหารทางการแพทย์เพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 11 พ.ย. 2559 31 ธ.ค. 2575 File