|  หน้าแรก   |  สายตรงคณบดี   |  ภาควิชา/หน่วยงาน   |  ห้องสมุด   |  โรงพยาบาล   |  กระดานอภิปราย   |  WorkLoad   |  Link   |          Eng    เวลาทำการ
-
จันทร์ - ศุกร์

07.30 - 21.30 น.

-
เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
-
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บริการของห้องสมุด

บริการยืม-คืน
(โทร. 0-7445-1172)
-
บริการยืม-คืน หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ  
-
บริการจองหนังสือ  
-
บริการหนังสือสำรอง  
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
(โทร. 0-7445-1179)
-
บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง
 
-
บริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรม  
-
บริการสืบค้นข้อมูล  
-
บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูล  
-
บริการนำชมห้องสมุด  
บริการขอถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดภายในประเทศและต่างประเทศ
(โทร. 0-7445-1179)
บริการถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด  
บริการขอหมายเลข ISBN (โทร. 0-7445-1171)
บริการโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ (โทร. 0-7445-1172)
บริการอินเทอร์เน็ต (โทร. 0-7445-1179)


สมาชิกห้องสมุด
ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และ พนักงานของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ระเบียบการยืม

 
ประเภทวัสดุ
จำนวน
ระยะเวลา
หมายเหตุ
 
หนังสือ
5 เล่ม
7 วัน
ผู้ใช้ทุกประเภท
 
สิ่งพิมพ์พิเศษ
5 เล่ม
7 วัน
ผู้ใช้ทุกประเภท
 
เทปบันทึกเสียง
5 ม้วน
7 วัน
ผู้ใช้ทุกประเภท
 
เทปบันทึกภาพ
3 ม้วน
7 วัน
ผู้ใช้ทุกประเภท
 
สไลด์
2 ชุด
7 วัน
ยกเว้นนักศึกษา
 
ชุดการสอน
2 ชุด
7 วัน
ยกเว้นนักศึกษา
 
แผ่นซีดี
2 แผ่น
7 วัน
ผู้ใช้ทุกประเภท
         


การปรับ
-
ค่าปรับที่คืนวัสดุช้ากว่ากำหนดส่ง ในอัตรา 3 บาท / รายการ / วัน  


ติดต่อสอบถาม
-
E-mail คุณวรนุช เตียวตระกูล  woranuch.t@psu.ac.th
-
ที่อยู่ ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ป.ณ. 84 อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110


ติดต่อขอบริการถ่ายเอกสาร

-
E-mail คุณรัชฎา ชลารัตน์  cratchad@medicine.psu.ac.th
-
โทรศัพท์ 0-7445-1179


หมายเลขโทรศัพท์
-
หอสมุดฯ โทรศัพท์ และ โทรสาร 0-7421-1178
-
หัวหน้าฝ่ายหอสมุด
0-7445-1170
-
งานธุรการ ชั้น 2 0-7445-1171
-
เคาน์เตอร์ ยืม - คืน 0-7445-1172
-
งานวารสาร ชั้น 2 0-7445-1171
-
งานวารสาร ชั้น 3 0-7445-1173
-
งานสั่งซื้อหนังสือ 0-7445-1174
-
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 0-7445-1179
   
 


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900