ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
(ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP)
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
(คณะแพทยศาสตร์ Upload)
 

ประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลาง

(17/05/67)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างฯ
กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ
ในระบบ e-GP (รายไตรมาส)
 

การประเมินคุณภาพ
วัสดุการแพทย์เพื่อ
ขึ้นบัญชีรายการวัสดุ
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(22/06/58)
 
     

ประกาศการจัดหา
ประโยชน์ในพื้นที่เขตที่พัก
อาศัยคณะแพทยศาสตร์