ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(18/06/64)
 

ประกาศร่าง TOR
(15/06/64)
 

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
(18/06/64)
 

ประกาศขายทอดตลาด
(10/06/64)
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

(23/06/64)
 

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
(17/05/64)