|     หน้าแรก     |     ประวัติ     |     KPIs     |     ผู้บริหาร     |     บุคลากร     |     งาน/บริการ     |     กิจกรรม     |     DoIT Meeting     |     คู่มือการใช้งาน    |


บุคลากรประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบุญสม ธีระวัฒนพงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : boonsom.t@psu.ac.th
 

โปรแกรมเมอร์

 น.ส.พิณทิพย์ วัฒนสุขชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : vpintip@medicine.psu.ac.thนายกิตติภูมิ วรฉัตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : kittiphum.w@psu.ac.th


นายจรูญ แก้วมี
ตำแหน่ง : จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : kjaroon@medicine.psu.ac.thนายโกเมน เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : garnet@medicine.psu.ac.th
นายณรงค์วิทย์ บุญยังดำรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bnarongw@medicine.psu.ac.th
นาง พัชรีย์ บุญฉิม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : patcharee.d@psu.ac.th
นาง.บุษบา เจริญสิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pabootsa@medicine.psu.ac.thนายอภิชาติ แซ่เอ้ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : sapichat@medicine.psu.ac.th


น.ส.อินทิรา ตันติวิชช์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : inthira@medicine.psu.ac.th


นายจรินทร์ สุทธิชล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jarin@medicine.psu.ac.thนายเฉลิมพงษ์ เรืองเกียรติกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : rchaleam@medicine.psu.ac.thน.ส.มณทิกา ผอมแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pmonthik@medicine.psu.ac.thนายสุรเชษฐ์ หนูแท้
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nsuracha@medicine.psu.ac.th

น.ส. อรอนงค์ จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jonanong@medicine.psu.ac.th

นายอำนาจ บัวผุด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bamnat@medicine.psu.ac.th

นาย ฉัตรชัย ปิ่นหนู
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pichatch@medicine.psu.ac.th

นาย พงศ์กานต์ กาลสงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล

 


น.ส.นวรัตน์ จินดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
E-mail : cnaowara@medicine.psu.ac.th


 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นางชนิดา เต็มรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : tchanida@medicine.psu.ac.th
นางโรจนาพร พงศาธิรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : srodjana@medicine.psu.ac.th

 

ช่างเทคนิค

 น.ส.วันวิสาข์ ลิ่มกตัญญู
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : lwanwisa@medicine.psu.ac.th
นายวรรณะ คงช่วย
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : kwanna@medicine.psu.ac.th
นายดำรงศักดิ์ แขกรัมย์
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : kdamrong@medicine.psu.ac.th

นายสุรินทร์ แซ่ล่อ
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : ssurin@medicine.psu.ac.th
     
     
     

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อ : โทร 074-451951 ( ภายใน โทร 1951 )