|     หน้าแรก     |     ประวัติ     |     KPIs     |     ผู้บริหาร     |     บุคลากร     |     งาน/บริการ     |     กิจกรรม     |     Doit Meeting     |     คู่มือการใช้งาน    |
 ประวัติความเป็นมาของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


                 คณะแพทยศาสตร์เห็นประโยชน์จากการนำ Computer มาใช้งานต่าง ๆ
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม ปริมาณและ คุณภาพของงาน เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
และทันสมัย สำหรับงานด้านบริการ งานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย งานด้าน-
บริหาร ดังนั้น เพื่อให้การนำ Computer มาใช้งานเหล่านี้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มีความจำเป็น ต้องมีหน่วยงานและบุคลากร ที่รับผิดชอบ ในเรื่องเหล่านี้
โดยเป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการ ติดตั้งระบบ Computer ใหญ่ ๆ ที่มีความซับซ้อน-
ทางเทคนิคสูงและจะทำหน้าที่ ในการบำรุงรักษา และ ปรับปรุงให้ระบบ Computer เหล่านั้น
ใช้การได้อยู่เสมอ ทำการอบรม บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้พอที่จะ
ใช้ Computer ได้ดี ดังนั้นจึง จำเป็น ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้น คือ "หน่วยคอมพิวเตอร์"


               หน่วยคอมพิวเตอร์ได้ถูกจัดตั้งเมื่อ ปี 2533 และมีรองคณบดีฝ่ายวางแผน
เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และ เป็นผู้บังคับบัญชา ในขณะนั้นคือ
นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร ปัจจุบันหน่วยคอมพิวเตอร์มีรองคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ
และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและ เป็น ผู้บังคับบัญชา
เป็นต้นมา
 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อ : โทร 074-451951 ( ภายใน โทร 1951 )