|     หน้าแรก     |     ประวัติ     |     KPIs     |     ผู้บริหาร     |     บุคลากร     |     งาน/บริการ     |     กิจกรรม     |     Web Guide     |     คู่มือการใช้งาน    |


ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจำปี 2550 - 2554 ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปี 2547 – 2551, ประจำปี 2550 - 2554

นโยบาย
กลยุทธ์
KPI/PI
หน่วยนับ
ผล/
ข้อมูลเดิม
เป้าหมาย
มิย. - กย. 50
ปี
งปม.
(ตค.50
-
กย.51)
ปี
งปม.
(ตค.51
-
กย.52)
ปี
งปม.
(ตค.52
-
กย.53)
ปี
งปม.
(ตค.53
-
กย.54)
ด้านเทคโนโลยี-สารสนเทศ


- ใช้เทคโนโลยี-สารสนเทศ
เป็นเครื่องมือ เพื่อสนับสนุน
งานบริการ
งานบริหาร
และงานวิชาการ- วางเครือข่าย
สารสนเทศ ให้
ครอบคลุม
ระบบงาน
ภายใน
คณะแพทย์
ในวงกว้าง ครอบคลุมงาน
ในส่วนสารสนเทศ
ใน รพ. (HIS) , Intranet/
งานบริหาร,
Internet /communication
1. มีเครื่องคอมฯ
ในเครือข่าย รพ. พร้อมโปรแกรม
สนับสนุน บริการ
อย่างเพียงพอ


- ด้านซอฟท์แวร์


- ด้านฮาร์ดแวร์

จำนวน
ซอฟ์ทแวร์
และผลสำฤทธิ์
เครื่อง- พัฒนาระบบ
การเงิน ผู้ป่วยใน
- พัฒนาระบบจัด
ซื้อและ คลังยาเภสัช
- พัฒนาระบบ
การเงิน ห้องผ่าตัด
- พัฒนาระบบ
การลงทะเบียน
- บันทึกช่วยจำ
ของพยาบาลใน การดูแล ผู้ป่วย
(Nurse Note)
- ติดตั้งลูกข่าย
แล้วประมาณ
1000 เครื่อง}
}
}
}
}
} ดำเนินการ
} สิ้นสุดแล้ว
}
}
}
}
}
}
}
}- ปรับระบบพยาธิวิทยา
จากระบบ DOS เป็น
Windows (มี 8 หน่วย)

- พัฒนาโปรแกรมการ
รายงานผล ทางการแพทย์
ให้อยุ่ในระบบ HIS

- พัฒนาระบบผู้ป่วยใน
ที่เป็น กระดาษเข้าระบบ
Paperless

- พัฒนาโปรแกรมใหม่ให้
Support OS ใหม่


- ติดตั้งระบบ Back up


- พัฒนาระบบ Sever
ให้รองรับข้อมูลที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น


50%25%
25%
-100%


50%


100%50%
50%
100 %-


100%


-75 %
75 %
--


-


-100%
100%
--


-
    2. มีเครื่องคอมฯ
ในเครือข่ายด้าน
บริหาร พร้อม
โปรแกรม สนับสนุน
ด้านบริหารอย่าง
เพียงพอ


- ด้านซอฟท์แวร์


- ด้านฮาร์ดแวร์จำนวน
ซอฟ์ทแวร์
และผล
สำฤทธิ์เครื่อง

- พัฒนาระบบ
บุคลากร
- พัฒนาระบบ
ทะเบียนคลังวัสดุ


- พัฒนาระบบ
งานคลัง


- พัฒนาระบบ
จัดซื้อวัสดุ


- ติดตั้งลูกข่าย แล้วประมาณ 1,000 เครื่อง

}
} ดำเนินการ
} สิ้นสุดแล้ว
}


- พัฒนาระบงานคลัง- พัฒนาโปรแกรม
จัดซื้อและ
ควบคุมวัสดุ/
อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ (ที่ไม่ได้ขาย
ที่ น.ขายฯ)

- พัฒนาระบบ
จัดซื้อครุภัณฑ์- ติดตั้งระบบ Back up
35%-


90%
100%90%100%


50%100%
-10 0%-


70%-
-

--


100%-
-    3. มีความพร้อมด้าน IT เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและงานวิจัย


- bandwidth- Downtime System


- Outlet ของระบบ LANจำนวน
bandwidth


จำนวน
เปอร์เซ็นต์

จำนวนจุด
Outlet

- เช่า 14/20 Mbits


- ระบบ
บางส่วน

- ระบบ
ทั้งหมด


- ต่ออาจารย์ 1
ต่อ 1

- มี bandwidth มากกว่า
การใช้งานเฉลี่ย 20%


- 0.05% ของเวลาทั้งหมด


- 0.02% ของเวลาทั้งหมด


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อ : โทร 074-451951 ( ภายใน โทร 1951 )