|     หน้าแรก     |     ประวัติ     |     KPIs     |     ผู้บริหาร     |     บุคลากร     |     งาน/บริการ     |     กิจกรรม     |     DoIT Meeting     |     คู่มือการใช้งาน    |
 


วิสัยทัศน์

          เป็นศูนย์เวชสารสนเทศชั้นนำของประเทศ
          ที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


พันธกิจ

          พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเอง
          เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะแพทย์
  • สร้างระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ
  • รายงานสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางการบริหาร
  • ให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อ : โทร 074-451951 ( ภายใน โทร 1951 )