What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2564


9 มี.ค. 2564, 11:15 น.


ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
ในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2564
ตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
(โดยใช้รหัส 14 หลัก ได้ส่งมอบให้หน่วยงานแล้ว)

1.       เข้าสู่ Website : http://hscs.ha.or.th/64/ หรือ SCAN QR code 
2.       เข้าสู่ เมนู เข้าสู่แบบสำรวจ
3.       ใส่รหัสผ่าน 14 หลักของท่าน
4.       ตอบแบบสำรวจทั้ง 2 ส่วน

กรณีระบบขัดข้องขอแนะนำช่วงเวลาการเข้าทำแบบสำรวจ
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานจำนวนมากในช่วงเวลาปกติ  
โดยให้เข้าทำแบบสำรวจ ในช่วงเวลา ดังนี้
- เวลา 06.30 - 08.00 น.
- เวลา 17.30 - 20.00 น.
- เวลา 21.00 – ขึ้นไป


โดย สรพ. กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์และรายงานผลการสำรวจเฉพาะโรงพยาบาลที่บุคลากรแต่ละกลุ่มตอบครบตาม
จำนวนเกณฑ์กำหนดตั้งแต่ 60% ขึ้นไป และการเข้าระบบทำแบบสำรวจจะต้องทำให้ครบทั้ง 2 ส่วน จึงถือว่า
การทำแบบสำรวจครบถ้วนสมบรูณ์
           
สามารถตรวจสอบเลขรหัส 14 หลัก ได้ทาง Link : https://qrgo.page.link/upsfn
วิธีการเข้าใช้แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2564
 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก   
- การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2564   
- How to... แนวทางปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัย   
- ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเขียนงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)Workshop on Manuscript Writing   

 
เริ่ม : 09 มี.ค. 2564
สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-03-09 11:15:32
แก้ไข : 2021-04-29 10:28:58
เข้าชมทั้งหมด : 396 ครั้ง