สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2557

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ต้องรับเลือดประจำที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- สารภี ด้วงชู, มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ, สุดารัตน์ คชวรรณ..................................................
353


2. วิธีที่วัยรุ่นจัดการกับปัญหา: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาพตัดขวางในนักศึกษาแพทย์ไทย
- ธรรมนาถ เจริญบุญ, ติรยา เลิศหัตถศิลป์, มุทิตา พนาสถิตย์.............................................
365


3. ความแตกต่างของผลการตรวจ VMA ใน Random Urine ที่มีการรักษาสภาพแบบเติมกรด 6N HCI และแบบแช่แข็ง
- ภัสพิมล มากคง, พิพัฒน์ชัย อภิรักษ์ธัญกร, ปนัดดา มิสิกวัณณ์, นุชรัตน์ วรรณพงศ์,
เพ็ญศิริ ชูส่งแสง, พัฒนพงศ์ ชูส่งแสง, พิทยา ตรีรัตน์, บราลี ไชยหมาน, สายฝน ศรีสุข.....
375


4. จิตเวชศาสตร์กับการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ตัวตนแบบอัตวิสัยของ
นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, ศุภวรรณ คณะภิกขุ.....................................................................
383


5. ผลของ Facebook ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- กันต์ธีร์ อนันตพงศ์, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์......................................................................
393


6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ร่วมกับโยคะในที่ทำงานต่อปัญหาสุขภาพ
จากการใช้คิมพิวเตอร์
- อุไร หัถกิจ, ปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี, ประภาพร ชูกำเนิด.....................................................
405


บทความปริทัศน์
7. สมุนไพรร่วมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
- จุฑาภรณ์ ศิริเพิ่มพูล, สรกนก วิมลมั่งคั่ง..........................................................................
417


8. ภาวะหลอดเลือดส่วนปลายบาดเจ็บ
- ปฐมพณ เอกรัตน์, บุรภัทร สังข์ทอง................................................................................
427ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ........................................................................................ 439

ดรรชนี............................................................................................................................ 445บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th