สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย. 2556

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- เกศกนก สุวรรณชาตรี, อารีย์ สุขกฤกษ์, ชุติมา ตันตราภิวัฒน์, สุธรรม ปิ่นเจริญ.......................101


ประวัติเสี่ยงด้านสุขภาพบุคคลการสัมผัสความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและการปฏิบัติเพื่อการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในผู้ปฏิบัติการอาสาสมัครกู้ชีพเบื้องต้น
- มัลลิกา นพคุณวงศ์, พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล, ดุสิต สุจิรารัตน์, นฤมล เอื้อมณีกูล...........................113


คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง: ผู้ดูแลเด็กมีการรับรู้ต่างกันหรือไม่
- บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, อุทัยวรรณ พุทธรัตน์, พิสมัย วัฒนสิทธิ์.............................................123


ความมั่นใจและความถูกต้องของนักศึกษาแพทย์ในการใส่ท่อช่วยหายใจและการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำ
ไขสันหลัง
- ศศิกานตร์ นิมมานรัชต์................................................................................................... 137

บทความปริทัศน์
ส่วนตาขาวอักเสบ: อาการแสดงทางคลินิก โรคทางกายที่สัมพันธ์และการรักษา
- วันทนีย์ สิทธิวรากุล........................................................................................................145


ความเป็นวิชาชีพแพทย์: วิธีการสอนและการเรียน บทบาทและการประเมิน
- วีระพล จันทร์ดียิ่ง, ณัฐพร จันทร์ดียิ่ง............................................................................ 155บรรณาธิการ: ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th