สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2555

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลของการคลอดวิถีธรมชาติกับการคลอดปกติต่อระยะเวลาการคลอดในผู้คลอดครภ์แรก์
สุรีย์พร กฤษเจริญ, กัญจนี พลอินทร์, ปราณี พงศ์ไพบูลย์...........................................................1


การสำรวจความมั่นใจในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาหลังสำเร็จการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
จันธิมา มหัทธนาภรณ์, ศิริรัตน์ ธำรงวัฒน์..............................................................................13


ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ การครุ่นคิด แหล่งทักษะภายในตนเอง และปัญหาทางจิตเวชของวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อุษา น่วมเพชร, รุ้งนภา ผาณิตรัตน์, ประภา ยุทธไตร, นันทวัช สิทธิรักษ์..................................21


บทความปริทัศน์
การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนสำหรับการพัฒนากลูโคสเซนเซอร์โดยใช้เอนไซม์และไม่ใช้เอนไซม์
วรากร ลิ่มบุตร..................................................................................................................33


การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้านมโดยใช้วิดีโอช่วย
สมฤทธิ์ มหัทธโนบล........................................................................................................49
บรรณาธิการ: ศ.นพ.นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th