What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 437(1/2567) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์


21 ก.พ. 2567, 13:50 น.


สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 437(1/2567)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์







หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ร่วมกันลดความรุนแรงให้เป็นศูนย์ (MEDPSU ZERO VIOLENCE)     
- 3P Safety Goals 2024   
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- The 3rd Annual Health Research International Conference 2024 (AHR-iCON 2024)   
- "Journal of Health Science and Medical Research" ฉบับใหม่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2567)   
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย  ด้านการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ   
- โครงการชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านมให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 3 เรื่อง โยคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม   
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านเครื่องมือพัฒนาคุณภาพในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2567   
- "Journal of Health Science and Medical Research" ฉบับใหม่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2567)   
- รับสมัครแพทย์เสริมประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัคร จำนวน 10 อัตรา   
- ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ทุกท่าน มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567   

 
เริ่ม : 21 ก.พ. 2567
สิ้นสุด : 01 มี.ค. 2567
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2024-02-21 13:50:07
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 186 ครั้ง