What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คว้าประกาศนียบัตร 6 ใบ ด้านการรับรองเฉพาะโรค จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล


23 มี.ค. 2566, 16:06 น.


โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คว้าประกาศนียบัตร 6 ใบ
ด้านการรับรองเฉพาะโรค จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 

เมื่อวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กำหนดให้มีการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิดหลัก “Synergy for Safety and Well-being”  ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
    การจัดงานครั้งนี้ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆที่ผ่านการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ หรือ Program and Disease Specific Standards ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาเพื่อสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือระบบ ซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก และมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาและตรวจประเมิน ถึง 6 โรค ได้แก่
1.    การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะใส่ท่อช่วยหายใจยาก โดยสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
2.    การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภท โดยสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
3.    การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้น โดยสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
4.    การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจอประสาทตาฉีกขาดหลุดลอก  โดยสาขาวิชาจักษุวิทยา
5.    การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ โดยสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
6.    การดูแลรักษาผู้ป่วย Placenta Accrete Spectrum Disorders โดยสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ส่งตัวแทนจากแต่ละทีมเข้ารับรางวัลจาก พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หลังจากนั้นได้มีการร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพหมู่กับทีมผู้บริหาร นำโดย ผศ.นพ.กิตติพงศ์  เรียบร้อย รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพหัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2023 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ขอเชิญชวน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ใส่ใจสุขภาพด้วย "การตรวจสุขภาพประจำปี "   
- วิ่งวันมหิดล 2566   
- ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38 NOVEL MEDICINE FOR MANKIND การแพทย์ทันสมัย เพื่อเพื่อนมนุษย์   
- The 2nd Annual Health Research International Conference 2023   
- The 17th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies: Post-Covid Health Equity   
- โครงการอบรมหลักสูตรBASIC 5S AND VISUAL MANAGEMENT สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ ในช่วง 3 ปี ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม 5 ส   
- รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 88 อัตรา    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการสอนและฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  และโรงพยาบาลกระบี่   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 432(32566) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 432(32566) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566   

 
เริ่ม : 23 มี.ค. 2566
สิ้นสุด : 06 เม.ย. 2566
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2023-03-23 16:06:00
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 119 ครั้ง