What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ เข้าร่วมฝึกอบรม "ปฏิบัติการกู้ชีพพื้นฐาน" Basic Life Support CPR + AED


2 ก.พ. 2566, 14:19 น.


องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ เข้าร่วมฝึกอบรม
"ปฏิบัติการกู้ชีพพื้นฐาน" Basic Life Support
CPR + AED

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00น.
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00น.
(รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน)
ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์
>>มี Certificate ให้ผู้รับการอบรม
สมัครผ่าน QR CODE หรือ  คลิกที่นี่ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : คุณศิริรัตน์ ถมศิริ โทร. 100736หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ร่วมกันลดความรุนแรงให้เป็นศูนย์ (MEDPSU ZERO VIOLENCE)     
- 3P Safety Goals 2024   
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- The 3rd Annual Health Research International Conference 2024 (AHR-iCON 2024)   
- งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 39   
- "Journal of Health Science and Medical Research" ฉบับใหม่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2567)   
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย  ด้านการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ   
- การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพงาน (QA สาขาวิชา) ครั้งที่ 127 เรื่อง Clinical Audit   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 439(3/2567) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 439(3/2567) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- "Journal of Health Science and Medical Research" ฉบับใหม่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2567)   
- พัฒนาการสอนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR)   

 
เริ่ม : 02 ก.พ. 2566
สิ้นสุด : 22 เม.ย. 2566
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2023-02-02 14:19:48
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 650 ครั้ง