What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 จำนวน 18 อัตรา


12 ก.ย. 2565, 13:38 น.


รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 จำนวน 18 อัตรา
ทั้งนี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย โทร. 0-7445-1542
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://meded.psu.ac.th/Postgrade/2566/Applyหัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการสอนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR)    
- รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566    
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ “Wicked Problems in Medical Education” Systematic Inquiry: Same Problem, Different Approaches   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 429(6/2565) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 429(6/2565) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ณัฐวัชร กุกแก้ว  แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจักษุวิทยา   
- องค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความสามัคคีและดูแลสวัสดิภาพของสมาชิก หัวข้อเรื่อง "เสวนาภาษีหมอ"   
- ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 12 ก.ย. 2565
สิ้นสุด : 24 ก.ย. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-09-12 13:38:10
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 267 ครั้ง