What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

กิจกรรม Innovation Journey รอบชิงชนะเลิศ


12 ก.ย. 2565, 09:50 น.


ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีม
ในกิจกรรม Innovation Journey รอบชิงชนะเลิศ
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ห้องวิจารณ์ พาณิช อาคารเรียนรวมฯ
*ผู้ลงทะเบียน มีสิทธิลุ้นรับของที่ระลึก เพียงแค่คุณเลือกทีมได้ตรงใจกับคณะกรรมการฯ (และอยู่ร่วมงานจนจบ)
ลงทะเบียนคลิกลิงค์
https://forms.gle/cEUicEwFhXkYGj5a9
สอบถามเพิ่มเติม โทร 1188หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการสอนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR)    
- รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566    
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ “Wicked Problems in Medical Education” Systematic Inquiry: Same Problem, Different Approaches   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 429(6/2565) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 429(6/2565) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ณัฐวัชร กุกแก้ว  แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจักษุวิทยา   
- องค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความสามัคคีและดูแลสวัสดิภาพของสมาชิก หัวข้อเรื่อง "เสวนาภาษีหมอ"   
- ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 12 ก.ย. 2565
สิ้นสุด : 26 ก.ย. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-09-12 09:50:23
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 155 ครั้ง