What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชาครั้งที่ 120 (3/2565) เรื่อง การบริหารจัดการตามแนวทาง OKR


8 ก.ย. 2565, 13:13 น.


การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชาครั้งที่ 120 (3/2565)
เรื่อง การบริหารจัดการตามแนวทาง OKR
ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม A 501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
และผ่านระบบ Zoom meeting

- กำหนดการและแบบตอบรับ คลิก


สามารถแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมได้ผ่านทาง
Email: mwarunee@medicine.psu.ac.th
Link: https://kyl.psu.th/sawXtTBTX
 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการสอนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR)    
- รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566    
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ “Wicked Problems in Medical Education” Systematic Inquiry: Same Problem, Different Approaches   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 429(6/2565) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 429(6/2565) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ณัฐวัชร กุกแก้ว  แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจักษุวิทยา   
- องค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความสามัคคีและดูแลสวัสดิภาพของสมาชิก หัวข้อเรื่อง "เสวนาภาษีหมอ"   
- ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 08 ก.ย. 2565
สิ้นสุด : 01 ต.ค. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-09-08 13:13:22
แก้ไข : 2022-09-20 14:45:39
เข้าชมทั้งหมด : 190 ครั้ง