What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์


23 มิ.ย. 2564, 09:59 น.


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

  • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวิช เลาประสพวัฒนา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (รหัส 2181) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา (รหัส 2172) ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เสกสิต โอสถากุล ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (รหัส 2181) ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป


หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา   
- งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"   
- ประกาศมาตรการ การจัดการศึกษาชั้นคลินิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชา ครั้งที่ 116 (3/2564)   
- ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์   

 
เริ่ม : 23 มิ.ย. 2564
สิ้นสุด : 30 ก.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-06-23 09:59:00
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 263 ครั้ง