What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก


8 ก.พ. 2564, 13:21 น.


ขอเรียนเชิญพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เรื่อง กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์:
จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก
(Medicinal cannabis for nurses & health profressionals:
From evidence to clinical practice)
ณ ห้องประชุมวิจารณ์ พานิช อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
รุ่นละ 70 คน จำนวน 7 รุ่นหัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา   
- งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"   
- การดูแลและการให้คำปรึกษาด้วยจิตวิทยาเชิงบวก สำหรับผู้ดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 08 ก.พ. 2564
สิ้นสุด : 23 มิ.ย. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-02-08 13:21:38
แก้ไข : 2021-03-19 16:31:14
เข้าชมทั้งหมด : 785 ครั้ง