วิสัยทัศน์ 2556-2559

“เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นเลิศระดับนานาชาติ เพื่อสังคมไทย”


วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกรอบแนวคิด
Download
   
วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ 2556 - 2559
 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 2556 -2559
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ความท้าทาย ความได้เปรียบ โอกาสและภาวะคุกคาม
   
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
   
แผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
   
ด้านการเรียนการสอน(Undergraduate) และกิจการนักศึกษา
 
ด้านการเรียนการสอน (Postgraduate)
 
ด้านวิจัย
 
ด้านการบริการรักษาพยาบาล
 
ด้านบริหารจัดการ
 
รายนามคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และกลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 -2559>>วิสัยทัศน์ 2550-2554 <<