สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 2465-468X
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์:Health Science Journals
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2559

บทบรรณาธิการ
Hip Fracture Management in Elderly Patients
วราห์ ยืนยงวิวัฒน์.............................................................................................................
289
นิพนธ์ต้นฉบับ
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยจากการส่องกล้องท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนของสถาบัน
โรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัมนะพันธุ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สุดใจ มณีโชติ, ซอฟียะห์ นิมะ, บัญชา โอวาทฬารพร...........................................................
295


การศึกษาการรับรู้รูปแบบการเลี้ยงดูในผู้ป่วยกลุ่มโรควิตกกังวล
เอมอร จิระพันธุ์, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์...............................................................................
309


การศึกษาความสามารถการออกกำลังกายด้วยการทดสอบความสามารถเดินทางราบใน 6 นาที
ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

ภาวินี เภารอด, วีระพงษ์ ชิดนอก, แพรวน้ำผึ้ง พนมชัยสว่าง, จรัญ สายะสถิตย์.....................
321


เปรียบเทียบทักษะด้านต่างๆ ในการสอบ Obstructive Structured Clinical Examination

สาธิต คลังสิน, จิตเกษม สุวรณรัฐ, ศิวัชญา คนึงกิจก้อง, หนึ่งฤทัย แซ่เอียบ,
เสาวคนธ์ บุญกำเนิด...........................................................................................................
331


การประเมินลักษณะเท้าแบนเชิงปริมาณสำหรับคนไทย
ตุลญา ปราชญ์โกสินทร์, ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, ปราโมทย์ ทานอุทิศ, สุรพงษ์ ชาติพันธุ์.........
339บทความปริทัศน์
ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกและสุขภาพจิตในวัยรุ่น
ชนกานต์ ชัชวาลา..............................................................................................................
347


ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ............................................................ 355

ดรรชนี............................................................................................ 361บรรณาธิการ: รศ.นพ. จิตติ หาญประเสริฐพงษ์

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th