สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 2465-468X
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์:Health Science Journals
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. 2559

บทบรรณาธิการ
Past, Present of the HIV Prevention in Thailand
วีระพล จันทร์ดียิ่ง.............................................................................................................
223
นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลลัพธ์ระหว่างการฝ่าตัด Pancreaticoduodenectomy ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ปณิธาน สื่อมโนธรรม........................................................................................................
227


เปรียบเทียบประสิทธิภาพยา Diazepam ขนาดต่ำกับขนาดปกติในการป้องกันภาวะขาดสุรา
อรรถพล รัตนสุภา, กีรติ อัครปฏิมา, วสวัฒน์ ถิ่นพังงา.......................................................
237


ผลลัพธ์การรักษาและแบบแผนการใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยายับยั้งเอนไซม์ โปรตีเอส

กฤษฎา บุญทศ, วีรวัฒน์ มโนสุทธิ, ธิติมา เพ็งสุภาพ, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์............................
247


รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ในผู้ป่วยโรคความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด: การศึกษาในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

สุชาวดี พงศ์ธนวิสุทธิ์, จตุรพร แสงกูล, ชนกานต์ ชัชวาลา...................................................
259


ความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จิราภรณ์ สรรพวีรพงศ์, ภัทรกันย์ ติเอียดย่อ, จันทนี ปลูกไม้ดี, ศรัญญู ทิ้งสุข, สุพรรษา สุดสวาท,
กนกพร สงบปราบ............................................................................................................
269


ภาวะซึมเศร้าในนักเรียนพิการทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
จตุรพร แสงกูล, กนกวรรณ โมสิกานนท์.............................................................................
281
บรรณาธิการ: รศ.นพ. จิตติ หาญประเสริฐพงษ์

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th