สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 2465-468X
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์:Health Science Journals
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค. 2559

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจระหว่างการใช้และไม่ใช้ดัชนีการหายใจเร็วตื้นในผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันหลังจากผ่านการประเมิน
รังสรรค์ ภูรยานนทชัย, ชิติมาภรณ์ จันทร์พราหมณ์.........................................................
153


2. การประเมินการรับรู้ของนักศึกษาแพทย์ต่อสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้ใน
ห้องผ่าตัดใหญ่

วัฒน์กร เลาหพิบูลรัตนา, วริยา ฉัตรแดง, สรยา สุนทรสวัสดิ์, ปองพล ชูชื่น, กฤษณะ สุวรรณภูมิ,
ฐิติร ชูสง....................................................................................................................
163


3. การประเมินค่าอัตราส่วนพิทช์ที่เหมาะสมในการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
4 มิติ เพื่อลดปริมาณรังสีและคงคุณภาพของภาพ

สุมาลี ยับสันเทียะ, จีรศักดิ์ คำฟองเครือ..........................................................................
173


4. ความเสี่ยงของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำต่อการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อครั้งแรกในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง

ชยุตพงศ์ ใจใส, พงศ์อาชว์ พลอยชิตกุล, สุรพล โนชัยวงศ์, ชิดชนก เรือนก้อน, เศรษฐพล ปัญญาทอง, ยุรภรณ์ ข่ายสุวรรณ......................................................................................................
187


บทความปริทัศน์
5. ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตการทำงานของคนไทยกับการเกิดกระดูกงอกที่กระดูกสันหลังระดับเอว
พัชรินทร์ ชนะพาห์......................................................................................................
201


6. กรอบคิดเชิงทฤษฎี และมุมมองใหม่เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน
วัฒนารี อัมมวรรธน์, เสรี ชัดแช้ม...................................................................................
211
บรรณาธิการ: รศ.นพ. จิตติ หาญประเสริฐพงษ์

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th