สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 2465-468X
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์:Health Science Journals
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย. 2559

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. Usage and Attitudes of Instant Messaging Applications among General Surgery Resitdents in Southern Thailand
โอสรี อัครบวร, ทิชากร เพชรณรงค์, จุรีรัตน์ แสงทอง.........................................................
103


2. การตรวจหาแอนติเจนหมู่โลหิตย่อยที่มีความสำคัญทางคลินิกของผู้บริจาคโลหิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ดารินต์ณัฎ บัวทอง, สรัญญา หัสรินทร์..............................................................................
109


3. การประยุกต์ใช้เค-มีน คลัสเตอริ่งอัลกอริทึมทางคลินิกเพื่อลดสิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษาสำหรับการสอดใส่แร่ในงานรังสีรักษาระยะใกล้

วิมลมาศ ทองงาม, ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก, จีรศักดิ์ คำฟองเครือ, นันทวัฒน์ อู่ดี..........................
119


4. การหาชนิดของแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

พรกนก ศักดิ์ศรีศิริสกุล, วรรณวิมล ยินดี, นาฎสุดา ถาวรสุข................................................
131


บทความปริทัศน์
5. การรักษาก้อนขนาดเล็กที่ไต
วิโรจน์ เฉลียวปัญญาวงศ์, วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์, ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์ ..........................
141
บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th