สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 2465-468X
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์:Health Science Journals
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย. 2559

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. การประดิษฐ์เครื่องต้นแบบการตรวจเต้านมด้วยตนเองสำหรับการตรวจคัดกรองหาก้อนเนื้อบริเวณเต้านมในแบบจำลองเต้านม: การศึกษานำร่อง
อัศนัย ประพันธ์, นันทวัฒน์ อู่ดี, สุวิทย์ กิระวิทยา, ธงไชย พิพัฒน์พงษ์เลิศ, ธีระพงษ์ ระโหฐาน,
วีรพล จันทร์หอม..................................................................................................................
51


2. เปรียบเทียบประสิทธิผลของการรับประทานอาหารกากน้อยกับอาหารเหลวใสก่อนการรับประทานยาระบายในการทำความสะอาดลำไส้ก่อนส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรม
โสภณา ว่องทวี, โสภา บุญวิริยะ, ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์, ขนิษฐา ศรีวรรณยศ, มีนา ทองวงศ์....
61


3. อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนชนิดเฉียบพลันภายหลังการเจาะตัดชิ้นเนื้อจากรอยโรคในปอดผ่านผนังทรวงอกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ถิรภัทร โฆษะวิวัฒน์, สิตางค์ นิรัติศัยกุล, จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ, กีรติ หงษ์สกุล................................
71


บทความปริทัศน์
4. โรงพยาบาลและการเตรียมพร้อมรับภาวะพิบัติภัยในเด็ก
ปิยวรรณ เชียงไกรเวช, ภินวนันทน์ นิมิตรพันธ์, วรรณิภา เสนุภัย...............................................
83


5. การรักษาอาการปวดเหตุพยาธิประสาทอย่างเหมาะสมกับเศรษฐานะของคนไทย

พรชัย สถิรปัญญา..................................................................................................................
93บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th