สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 2465-468X
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์:Health Science Journals
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2559

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. ทัศนะของอาจารย์ประจำกลุ่มในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์, อัษฎาพร แกล้วทนงค์...................................................................
1


2. Bioaerosols Assessment in the Intensive Care Units of a Tertiary Care Hospital
ปวิตร ชัยวิสิทธิ์, ธันวดี เตชะภัททวรกุล สุขสาโรจน์, ดำรงศักดิ์ ร่มเย็น, ฐิติวร ชูสง...........
11


3. การประเมินความรู้ และทักษะของผู้ป่วยก่อน-หลังได้รับคำปรึกษาวิธีใช้ปากกาฉีดยา
อินซูลิน ณ โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต

อภิชาติ จิตต์ซื่อ, พนารัตน์ แสงแจ่ม, เจริญ ตรีศักดิ์, ทิติยา หาญเลิศฤทธิ์.........................
27


บทความปริทัศน์
4. ผลการทบทวนแนวทางกิจกรรมทางกายในปัจจุบันระดับสากลสำหรับวัยต่างๆ เพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์....................................................................................................
39บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th