สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์:Health Science Journals
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2558

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. การประเมินการใช้หุ่นฝึกเจาะถุงน้ำคร่ำแบบใหม่
ศิริรัตน์ ธำรงวัฒน์, หเทิญ ถิ่นธารา......................................................................................
277


2. เปรียบเทียบผลคแนนสอบ MEQs โดยแยกตามเทคนิคการสอนของนักศึกษาแพทย์ในภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
หนึ่งฤทัย แซ่เอียบ, จิตเกษม สุวรรณรัฐ, ศิวัชญา คนึงกิจก้อง, สาธิต คลังสิน, ศิริรัตน์ ธำรงวัฒน์,
กฤติมา จันทนะวรรณ..........................................................................................................
285


3. ความชุกและวิธีแก้ปัญหาของภาวะเกล็ดเลือดต่ำปลอมเนื่องจากสาร EDTA ใน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ชวดี นพรัตน์, ดาริน ชวะกูล, นวลตา นัคราบัณฑิตย์...............................................................
293


บทความปริทัศน์
4. จิตบำบัดแบบเรื่องเล่า การหาความหมาย และทางออกแบบสั้นในชีวันตาภิบาล
จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์.........................................................................................................
305


5. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามการรับรู้ในผู้ป่วยโรควิตกกังวลไปทั่ว

เอมอร จิระพันธุ์, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์................................................................................
315


ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
....................................................................................325

ดรรชนี
.............................................................................................................................331


บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th