สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์:Health Science Journals
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. 2558

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. เปรียบเทียบผลให้คะแนนจากนักวิชาการศึกษาและอาจารย์ในการประเมินการสอบภาคปฏิบัติการสวนล้างทวาร
กลอยใจ คำคง, ปิยวรรณ เชียงไกรเวช, ศรีลา สำเภา, ปิยะพร คงนวล, ณิชาภา อินทรพันธ์,
ประภัสสร ชุมนุม................................................................................................................
217


2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสถานการณ์กับระดับการใช้ตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้านของ BSC และผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นพฎล สุทธิพงษ์................................................................................................................
227


3. การประยุกต์ใช้สารโปรติโอไกลแคนจากกระดูกอ่อนของปลานิลในโครงเลี้ยงเซลล์ไฟโบรอินจากไหมและเจลาตินเพื่อเร่งการหายของบาดแผลในระดับห้องปฏิบัติการ

ปัญญา วีรวัฒกพงศ์, พรอนงค์ อร่ามวิทย์............................................................................
247


บทความปริทัศน์
4. บทบาทปัจจุบันทางศัลยศาสตร์ในการรักษาโรคลำไส้อักเสบเน่าตายในทารกแรกเกิด
อนุวัตร พลานุสนธิ์, สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา..................................................................
259


บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th