สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์:Health Science Journals
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค. 2558

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. การเปรียบเทียบการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะระหว่างเครื่องมือ Gemstone Spectral Imaging และโปรแกรม NUMAR บนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กระดูกสันหลังส่วนเอว
ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก.........................................................................................................
177


2. การเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการสำหรับประเมินผลการตรวจพิสูจน์ไมโตคอนเดรียทางนิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556
สุคนธ์ ประดุจกาญจนา, สุวิทย์ เรืองกิตติสกุล, บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค, ปัทมา เหลืองวุฒิวงษ์, ประภาพร ไขประกาย, จันทร์เพ็ญ ธนกิจโกเศรษฐ์, ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ, กวิน รัศมีไพศาล,
จินตนา ประดุจกาญจนา.................................................................................................
187


บทความปริทัศน์
3. ระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์: หลักการทำงานและปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณรังสี
ศุภวิทู สุขเพ็ง...............................................................................................................
197


4. กลุ่มอาการเมตาบอลิก:ง ผลกระทบต่อสุขภาพ การป้องกัน และการจัดการรักษา
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ...................................................................................................
207


บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th