สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์:Health Science Journals
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย. 2558

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. ผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้ การปรับตัวและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ประสบภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่ม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์, นิดารัตน์ ชูวิเชียร...................................................... ..................
109


2. การรับรู้ของวิสัญญีพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยโดยหัวหน้าวิสัญญีพยาบาลและการปฏิบัติของวิสัญญีพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลทุติยภูมิ และตติยภูมิในภาคใต้
- วิภารัตน์ จุฑาสันติกุล, ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา, ทัศนีย์ นะแส..........................................
121


3. การประเมินการสัมผัสยาดมสลบส่วนเกินของวิสัญญีพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
- ฐิติวร ชูสง, จตุพร ภักภิรมย์, กนิษฐา สกลประกายกิจ, ชุติมา พันละม้าย,
อาทิตยา จิตจำนงค์...........................................................................................................
139


4. ความปลอดภัยของการใช้ยา Voriconazole ในผู้ป่วยชาวไทย: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง
- ปรีชา มนทกานติกุล, กรองทอง พุฒิโภคิน, สิริอร ผ. วัชรานานันท์,
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล.......................................................................................................
153
บทความปริทัศน์
5. ภาวะสีผิวดำในเวชปฏิบัติ
- กัมพล เอี่ยมพนากิจ.........................................................................................................
165


บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th