สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย. 2558

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. การปนเปื้อนเชื้อราก่อโรคฉวยโอกาสในยาดมสมุนไพร
- พัชรี กัมมารเจษฎากุล, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, จิดาภา เซคเคย์, ธีราพร ชนะกิจ,
อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, อริยา จินดามพร...............................................................................
63


2. วิถีชีวิตสุขภาพของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล, กิติพงษ์ หาญเจริญ, อรวรรณ แก้วบุญชู.............................................
73


3. การศึกษาความรู้ของผู้ป่วยและปัญหาจากการใช้ยาวาร์ฟาริน ณ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
- อภิชาติ จิตต์ซื่อ, สุวิมล ยี่ภู่, ตุลยา โพธารส, จันทรัสม์ เสกขุนทด, ปิยะนุช ทิมคร..................
83


4. การประเมินความถูกต้องในการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 4 มิติสำหรับระบบการจัดการ
ตำแหน่งตามเวลาจริง
- สุมาลี ยับสันเทียะ.............................................................................................................
93
รายงานผู้ป่วย
5. 64 MDCT 3D Assessment of Complex Congenital Heart and Bilateral
Tracheal Bronchi: A Case Report
- ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์, สุภาพร โรยมณี..............................................................................
103


บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th