สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2558

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. กาศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริและภาวะสุขภาพจิตชุมชนบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
- ชนกานต์ ชัชวาลา, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์...........................................................................
1


2. ประสิทธิภาพของการอบรมโดยทันตบุคากรและครูผู้ดูแลเด็กต่อการดูแลช่องปากลูกก่อนวัยเรียน
ของแม่
- วิลาวัลย์ มากประดิษฐ์, เสมอจิต พธพรชัยกุล......................................................................
9


3. การสำรวจภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง นครราชสีมา
- ณัฐฐิตา เพชรประไพ ......................................................................................................
21


4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านและชุมชนของนักศึกษาแพทย์เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชชุมชน
- สงวนศรี แต่งบุญงาม, ไหมไทย ไชยพันธุ์, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์.......................................
31


5. ผลของโปรแกรมการดูแลผิวหนังต่ออุบัติการณ์และระดับความรุนแรงของการเกิดผื่นผ้าอ้อมในเด็กที่มีอาการอุจจาระร่วง
- จุฑารัตน์ คงเพ็ชร, พิสมัย วัฒนสิทธิ์, วันธณี วิรุฬห์พานิช................................................
41


6. การศึกษาเปรียบเทียบผลสำเร็จของการใส่อุปการณ์ช่วยหายใจชนิดปิดครอบกล่องเสียงแบบ
i-gelR กับ laryngeal mask airway Unique ในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกโดยไม่ได้
ใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อ
- อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล, สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ, มลิวัลย์ ออฟูวงศ์..................................
53


บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: กมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th